ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 • Maciej Kokoszko, Krótki komentarz do kilku terminów urobionych od rzeczownika „karyke” – 5
 • Wojciech Szczygielski, Z badań nad początkami obrad Sejmu Wielkiego - 21
 • Arkadiusz Rzepkowski, Skład narodowościowy, wyznaniowy i języków ludności Łodzi w Drugiej Rzeczypospolitej – 87
 • Jacek Pietrzak, Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1944–1947 w świetle „Biuletynu Wolnej Polski” – pisma Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie - 105

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Zbigniew Anusik, Glosa do dziejów rodu książąt Ostrogskich – 127
 • Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, przełożył, wstępem, objaśnieniami i komentarzem opatrzył Piotr Łukasz Grotowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006, ss. 408 (Maciej Kokoszko) – 211
 • Byzantine Women: Varieties of Experience 800–1200, ed. L. Garland, Ashgate, London 2006, ss. 226 (Publications for the Centre for Hellenic Studies, King’s College London: 8) (Marta Gołuchowska, Mirosław J. Leszka) – 217
 • Andrzej Stroynowski, Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów kultury politycznej, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2005, ss. 545, nlb. 3 (Jacek Krupa) – 223
 • Władysław Zajewski, Polska. Belgia. Europa. Wiek XIX, Wydawnictwo LITTERA, Olsztyn 2007, ss. 225 (Tomasz Chinciński) – 232
 • Grzegorz Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948, Toruń 2005, ss. 424 (Arkadiusz Rzepkowski) - 236

KRONIKA NAUKOWA

 • Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie (Albin Głowacki) – 241
 • Życiorys naukowy Profesora Tadeusza Wyrwy (Andrzej M. Brzeziński) – 242
 • Tekst laudacji (Andrzej M. Brzeziński) - 245

Linki