ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 • Michał Kobierecki, Chronologia sejmików i zjazdów szlachty województwa sieradzkiego w latach 1668-1696 – 5
 • Wojciech Szczygielski, Polskie priorytety sejmowe w reformie ustroju państwa w okresie Oświecenia (1764-1792) – 29
 • Rafał Kowalczyk, Rozwój gospodarki komunalnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia – 73
 • Andrzej Tomaszewicz, Kaliskie Towarzystwo Dobroczynności (1879-1914) – 105
 • Andrzej M. Brzeziński, Z działalności Marii Skłodowskiej-Curie w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922-1934) - 143

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

 • Maciej Kokoszko, Historia kuchni antycznej i bizantyńskiej. Sos karyke (karÙh). Komentarz do Chronografii Michała Psellosa – 167
 • Aleksander Bołdyrew, Polskie echa kampanii antytureckiej 1566 r. (na marginesie 25. tomu Źródeł dziejowych) – 179
 • Janusz Skodlarski, Kilka uwag krytycznych dotyczących poglądów i działalności publicznej Stanisława Staszica – 187
 • Marcin Kruszyński, Konsekwencje przewrotu majowego dla stosunków polsko-sowieckich, maj - grudzień 1926 – 195
 • Eleonora Jedlińska, Szechina albo Ucieleśnione Imię Boga. Rzeźba Anselma Kiefera w Hamburger Bahnhoff w Berlinie - 213

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Zbigniew Anusik, Polacy o Szwedach w drugiej połowie XVIII wieku. Kilka refleksji w związku z książką Gabrieli Majewskiej – 225
 • Andrew Dalby, Food in the Ancient World from A to Z, Routledge, London-New York 2003, ss. 408 (Maciej Kokoszko) – 255
 • Kamilla Twardowska, Cesarzowe bizantyńskie 2 poł. V w. Kobiety a władza, Historia Iagiellonica (Mediterraneum t. III), Kraków 2006, ss. 255 (Mirosław J. Leszka) - 260
 • Leszek Andrzej Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, ss. 328 (Witold Filipczak) – 270
 • Martin Pollack, Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu, przełożył z niemieckiego Andrzej Kopacki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006, ss. 270 (Adrian Uljasz) – 281
 • Obozy w Lamsdorf / Łambinowicach (1870-1946), red. E. Nowak, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 2006, ss. 355, 7 nlb (Krzysztof Lesiakowski) - 284

KRONIKA NAUKOWA

 • Międzynarodowa konferencja bizantynologów w Krakowie: Bizancjum a nowe kraje i nowe ludy na pograniczu obszaru bizantyńsko-słowiańskiego (IX-XV w.) (Waldemar Ceran) - 293

PRO MEMORIA

 • Tadeusz Jałmużna (1939-2006) – działalność i kierunki badań historyczno-oświatowych (Grzegorz Michalski) - 307

LISTY DO REDAKCJI

 • List w sprawie artykułu o Antonim Purtalu (Romuald Kaczmarek) - 313

Linki