ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

 • Od Redakcji – 5
 • Profesor Wojciech Szczygielski – szkic do portretu badacza Rzeczypospolitej szlacheckiej (Hanka Żerek-Kleszcz) – 7
 • Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Wojciecha Szczygielskiego za lata 1956-2006 (Michał Kobierecki) - 13

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 • Krzysztof Mikulski, Krzysztof Kopiński, Rodzina Papę – kupcy i bankierzy Torunia w średniowiecznej Europie – 21
 • Alicja Szymczakowa, Krzepczowscy herbu Junosza. Z dziejów awansu społecznego drobnej szlachty w Polsce centralnej w średniowieczu – 41
 • Jan Szymczak, Żywność na miejskich wozach wojennych w późnym średniowieczu i na początku epoki nowożytnej – 59
 • Michał Kobierecki, Aktywność parlamentarzystów rawskich na sejmach za panowania Wazów w latach 1587-1668 – 75
 • Bogdan Rok, Próba określenia mentalności szlachcica XVIII wieku na podstawie pamiętnika Walentego Klichowskiego – 109
 • Jerzy Grobis, Narodziny dualizmu niemieckiego. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Rzeszy Niemieckiej w latach 1748-1763 – 117
 • Zbigniew Anusik, Stosunki polsko-szwedzkie w początkach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1774) – 137
 • Tadeusz Srogosz, Początki budowy stronnictwa królewskiego na Ukrainie przez Józefa Gabriela Stempkowskiego (koniec lat sześćdziesiątych – początek siedemdziesiątych XVIII w.) – 171
 • Andrzej Stroynowski, O oratorstwie politycznym sejmów stanisławowskich - 185
 • Hanka Żerek-Kleszcz, Nominacje senatorskie Stanisława Augusta Poniatowskiego w okresie Rady Nieustającej – 209
 • Witold Filipczak, Ekonomie litewskie w polityce sejmikowej Stanisława Augusta po upadku Antoniego Tyzenhauza (1780-1783) – 235
 • Richard Butterwick, Sprawa Zakonu Maltańskiego w początkach Sejmu Czteroletniego - 277
 • Henryk Kocój, Misja posła pruskiego Lucchesiniego w Warszawie (grudzień 1791 – sierpień 1792) – 291
 • Krystyn Matwijowski, Lwowskie środowisko nauk humanistycznych na przełomie XIX i XX wieku – 323
 • Władysław Zajewski, Wokół biografistyki Andrzeja Załuskiego - 333

Linki