ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

 • Jacek Kaniewski, Finansowe kulisy walki o polską koronę po abdykacji Jana Kazimierza a przed elekcją Michała Korybuta Wiśniowieckiego w świetle raportów dyplomatów elektora brandenburskiego (1668-1669) – 5
 • Wojciech Szczygielski, Sejm a sejmiki. Studium z dziejów łagodnej rewolucji - 39
 • Dariusz Rolnik, Obraz sąsiadów - zaborców w czasach stanisławowskich w świetle polskiej literatury pamiętnikarskiej – 77
 • Arkadiusz Rzepkowski, Spisy ludności na ziemiach polskich w latach 1789-1939 - 101
 • Paweł Samuś, Rola socjalistów w edukacji politycznej społeczeństwa Królestwa Polskiego w latach rewolucji 1905-1907 - 127

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

 • Daniel Próchniak, „Armeńczyka-Ormianina” przez polszczyznę wędrowanie. Kilka uwag na temat historii terminów w języku polskim – 147
 • Adrian Uljasz, Teresa Perłowa (1871-1939). Bojowniczka o niepodległość Polski – 153
 • Michał Śliwa, Wpływ rewolucji 1905 roku na Galicję – 163
 • Dariusz Klemantowicz, Rewolucja 1905 roku w opinii Henryka Vimarda - 173

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Jan Szymczak, Początki broni palnej w Polsce (1383-1533), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, ss. 424 (Marian Głosek) – 189
 • Władysław Zajewski, Wolne miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona, Wydawnictwo LITTERA, Olsztyn 2005, ss. 246 (Zbigniew Anusik) – 191
 • Jerzy Z. Pająk, Adam Penkalla, Jerzy Szczepański, Słownik biograficzny XIX wieku, Toruń 2005., ss. 669 (Stefan Pytlas) – 200
 • Adrian Uljasz, Myśl polityczna Feliksa Perla, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2005, ss. 376 (Maria Nartonowicz-Kot) – 207
 • Piotr Majewski, Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005, ss. 431 (Adrian Uljasz) – 211
 • Andrzej Jaszczuk, Ewolucja ideowa Bolesława Piaseckiego 1932-1956, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, ss. 180 (Katarzyna Czekaj) – 215
 • „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1; 2005, nr 2; Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (Jacek Pietrzak) - 218

KRONIKA NAUKOWA

 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Między konstytucją „Nihil Novi” a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji (Witold Filipczak) – 223
 • Sympozjum naukowe „Niepodległość” (1929-1939). Pismo, jego twórcy i środowisko (Jacek Pietrzak) -  228
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, Łódź 17-19 listopada 2005 r. (Małgorzata Karkocha), - 231

PRO MEMORIA

 • Profesor Waldemar Michowicz (1929-2005) (Andrzej Maciej Brzeziński, Sławomir M. Nowinowski) – 241
 • Ostatnie pożegnanie Profesora Waldemara Michowicza (Bolesław Woszczyński) - 247

Linki