ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

 • Rafał Matera, Janusz Skodlarski, Gospodarka i handel dalekosiężny w starożytności – 5
 • Tadeusz Nowak, Ze studiów nad rozwojem osadnictwa w ziemi łęczyckiej w czasach Władysława Jagiełły – 27
 • Tadeusz Srogosz, Reforma opieki społecznej i zdrowotnej jako czynnik poprawy parametrów ilościowych i jakościowych potencjału ludnościowego według populacjonistów polskich drugiej połowy XVIII wieku – 47
 • Wojciech Szczygielski, Sejm gotowy i władza typu Straży (z badań nad percepcją społeczną reformy ustroju państwa w czasach Sejmu Wielkiego) – 65
 • Zbigniew Anusik, Gustaw III w obozie kontrrewolucji. Stanowisko dworu sztokholmskiego wobec sytuacji we Francji po nieudanej ucieczce Ludwika XVI z Paryża w czerwcu 1791 r. – 113
 • Przemysław Waingertner, Towarzystwo Straży Kresowej i Związek Rad Ludowych. Postulaty badawcze – 157
 • Dariusz Matelski, Starania o restytucję poloników z Rosji w latach Trzeciej Rzeczypospolitej - 169

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Zbigniew Anusik, Stosunki polsko-pruskie w dobie Sejmu Czteroletniego. Kilka refleksji w związku z książką Macieja Kucharskiego – 207
 • Stanisław Turlej, The Chronicle of Monenwasia. The Migration of the Slaves and Church Conflicts in the Byzantine Source from the Beginnings of the 9th Century, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Cracow 2001, ss. 180 (Waldemar Ceran) – 234
 • Adam Szweda, Ród Grzymałów w Wielkopolsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001, ss. 403 + 34 tablice genealogiczne (Tomasz Pietras) – 240
 • Tomasz Pietras, „Krwawy wilk z pastorałem”. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warszawa 2001, ss. 261 (Anna Kowalska-Pietrzak) – 249
 • Z kraju nad Leną. Związki polsko-jakuckie dawniej i dziś, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2001, ss. 246 (Sardana I. Bojakowa) – 254
 • Dorota Malczewska-Pawelec, Bogusław Miedziński (1891-1972). Polityk i publicysta, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2002, ss. 254 (Przemysław Waingertner) – 255
 • Violetta Rezler-Wasielewska, Działalność naukowo-oświatowa polskich jeńców wojennych w niemieckich i radzieckich obozach podczas II wojny światowej, Opole 2001, ss. 264 (Albin Głowacki) – 259
 • Roman Kowalczyk, Studenci '81, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2000, ss. 368 (Krzysztof Lesiakowski) - 260

KRONIKA NAUKOWA

 • Jubileusz Profesor Barbary Wachowskiej (Ilona Florczak) – 271
 • Dokonania łódzkiego środowiska historycznego w XX wieku – konferencja naukowa (Jacek Pietrzak) -  273
 • I Kongres Mediewistów Polskich (Tomasz Pietras, Alicja Szymczakowa) – 277
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rzeczpospolita wielu wyznań, Kraków, listopad 2002 r. (Zbigniew Anusik, Lidia Gruntowska) - 283

PRO MEMORIA

 • Docent Ryszard Karol Rosin (1919-2002) (Alicja Szymczakowa) - 289

Linki