ISSN 1644-857X

Przegląd Nauk Historycznych

The Review of Historical Sciences

ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

 • Teresa Wolińska, Armeńscy współpracownicy Justyniana Wielkiego, część I. Dezerterzy z armii perskiej w Bizancjum – 5
 • Zbigniew Anusik, Między Rosją i Francją. Zarys dziejów wewnętrznych i polityki zagranicznej Szwecji w latach 1751-1772 – 33
 • Bartosz Wróblewski, Ofiara wieczysta a problem regionalnych sporów podatkowych w początkach obrad Sejmu Wielkiego – 71
 • Jolanta A. Daszyńska, Z życia Johna Marshalla – zagadki autobiografii – 95
 • Włodzimierz Kozłowski, 4 Dywizja Piechoty w latach 1919-1921. Geneza. Organizacja. Dowódcy – 117
 • Andrzej Maciej Brzeziński, Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w stosunkach międzynarodowych (1919-1939) – 129
 • Maciej Szczurowski, Przyczynek do dziejów Armii Polskiej na Wschodzie w latach 1942-1943 – 153
 • Paweł Chmielewski, Bałkańska Komisja Śledcza Rady Bezpieczeństwa ONZ (styczeń – czerwiec 1947) - 187

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Zbigniew Anusik, Szlachta polska na Ukrainie w latach 1569-1648. Kilka uwag na marginesie książki Henryka Litwina – 231
 • Ewa Czerwińska, Filozof i demokrata. Studium myśli społeczno-politycznej Otto Bauera (1881-1939), t. I, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, ss. 202 (Dariusz Jeziorny) – 251
 • Michaił I. Meltiuchow, Sowietsko - polskije wojny. Wojenno - politiczeskoje protivostojanije 1918-1939 gg., Moskwa 2001, ss. 460, 4 nlb (Marcin Stasiewicz) – 264
 • Arkadiusz Adamczyk, Bogusław Miedziński (1891-1972). Biografia polityczna, Toruń 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 350 (Przemysław Waingertner) – 270
 • Guy Sajer, Upomniany żołnierz, Gdańsk 2001, ss. 487 (Marek Kuczmarski) – 274
 • Steven Hurst, The Foreign Policy of the Bush Administration. In Search of aNew World Order, London and New York 1999, ss.253 (Magdalena Wasiewicz) - 275

KRONIKA NAUKOWA

 • Dyskusja panelowa nt. Druga Rzeczpospolita – polityka, gospodarka, elity, stosunki narodowościowe (Przemysław Waingertner) – 279
 • Rozmowy w „Tyglu Kultury” – dyskusja nt. stanu wojennego (Przemysław Waingertner) - 280

PRO MEMORIA

 • Profesor Julian Karol Janczak (1931–2001) (Alicja Szymczakowa) – 283
 • Profesor Alina Barszczewska-Krupa (1932–2001) (Marzena Iwańska, Grzegorz Markiewicz) – 287
 • Ala w kręgu przyjaciół (Józef Śmiałowski) - 292

Linki