Przegląd Nauk Historycznych

Redakcja:

     Zbigniew Anusik (redaktor naczelny), Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz (zastępca redaktora naczelnego), Małgorzata Karkocha (sekretarz).

Rada Programowa:

     Neal Ascherson (Londyn), Michel Balard (Paryż), Anthony A.M. Bryer (Birmingham), Andrzej M. Brzeziński (Łódź), Albin Głowacki (Łódź), Geoffrey Greatrex (Ottawa), Michael Grünbart (Münster), Fiona Haarer (Londyn), Siergiej Iwanow (Moskwa), Maciej Janik (Łódź), Jan Kęsik (Wrocław), Ewald Kislinger (Wiedeń), Johannes Koder (Wiedeń), Maciej Kokoszko (Łódź), Wiesław Puś (Łódź), Paweł Samuś (Łódź), Jacek Staszewski (Toruń), Alicja Szymczakowa (Łódź), Wojciech Szczygielski (Łódź).

Recenzenci:

     Wiesław Caban (Kielce), Marian Chachaj (Lublin), Marian Drozdowski (Słupsk), Sylwester Fertacz (Katowice), Kazimierz Ilski (Poznań), Robert Litwiński (Lublin), Mariusz Markiewicz (Kraków), Ludwik Mroczka (Kraków), Jan Prostko-Prostyński (Poznań), Marek Przeniosło (Kielce), Bogdan Rok (Wrocław), Tadeusz Srogosz (Częstochowa), Andrzej Stroynowski (Częstochowa), Norbert Widok (Opole), Władysław Zajewski (Gdańsk).

Procedura recenzyjna

Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z członkami Rady Programowej i po zasięgnięciu opinii dwóch recenzentów (specjalisty z grona stałych współpracowników „Przeglądu Nauk Historycznych” oraz recenzenta tomu), niezależnych i anonimowych dla autora.

Zasady etyczne

1) Artykuły nadesłane do „Przeglądu Nauk Historycznych” są oceniane zgodnie z kryteriami merytorycznymi i zasadami etycznymi. Na decyzję wpływają ryzyka w zakresie ewentualnego zniesławienia osób trzecich, naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu oraz wątpliwości co do autorstwa lub współautorstwa artykułu, określane mianem ghostwriting i guest autorship.

2) Członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać żadnych informacji o pracach składanych do publikacji innym osobom niż autorom, wybranym recenzentom, uprawnionym redaktorom i przedstawicielom wydawcy.

3) Artykuły, które nie zostały opublikowane, nie mogą być wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego w części lub w całości bez pisemnej zgody ich autorów.

4) Wszystkie osoby wymienione jako autorzy lub współautorzy powinny mieć znaczący udział w powstaniu artykułu. Inne osoby, które mogły mieć wpływ na pewne ważne aspekty artykułu mogą być wymienione jako współpracownicy, ale nie współautorzy artykułu. Obowiązkiem autora zgłaszającego artykuł jest ponadto pozyskanie pewności o akceptacji ostatecznej wersji artykułu przez wszystkie osoby wymienione jako współautorzy.

5) Autor zgłaszający tekst do druku ma obowiązek ujawnienia źródeł finansowania badań, dzięki którym powstał tekst.