Artykuły nadesłane do „Przeglądu Nauk Historycznych” są oceniane zgodnie z kryteriami merytorycznymi i zasadami etycznymi. Na decyzję wpływają ryzyka w zakresie ewentualnego zniesławienia osób trzecich, naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu oraz wątpliwości co do autorstwa lub współautorstwa artykułu, określane mianem ghostwriting i guest autorship.
Standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obowiązujące w  naszym periodyku są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).
Szczegóły dotyczące tych zasad dostępne są na stronie COPE.

Obowiązki autorów

1. Prace muszą być w pełni oryginalne, wcześniej niepublikowane i nie mogą być zgłaszane do publikacji w innych wydawnictwach.

2. Wszystkie osoby wymienione jako autorzy lub współautorzy powinny mieć znaczący udział w powstaniu artykułu. Inne osoby, które mogły mieć wpływ na pewne ważne aspekty artykułu mogą być wymienione jako współpracownicy, ale nie współautorzy artykułu. Obowiązkiem autora zgłaszającego artykuł jest ponadto pozyskanie pewności o akceptacji ostatecznej wersji artykułu przez wszystkie osoby wymienione jako współautorzy.

3. Autor zgłaszający tekst do druku ma obowiązek ujawnienia źródeł finansowania badań, dzięki którym powstał tekst.

4. Sposób redagowania pracy powinien być wykonany w sposób umożliwiający weryfikację twierdzeń, przeprowadzonych dowodów, ustaleń. Artykuły muszą być zaopatrzone w aparat naukowy (przypisy i odniesienia)

5. Ghostwriting, plagiat, nieuprawnione wykorzystanie innych badań lub guest authorship są całkowicie zakazane i będą ujawniane, a w krytycznych przypadkach będą podejmowane odpowiednie kroki prawne.

Powinności redakcji

1. Redakcja poddaje wszystkie artykuły procedurom recenzyjnym i sprawdzającym.

2. Nadesłane teksty są poddawane procedurze recenzyjnej przy uwzględnieniu kompetencji i kwalifikacji recenzentów. Kryterium kompetencji i kwalifikacji recenzentów jest podstawową zasadą stosowaną przy wyborze recenzenta danego tekstu. Redakcja uwzględnia ewentualne konflikty interesów przy doborze recenzentów. Autorzy prac są anonimowi dla recenzentów i recenzenci pozostają anonimowi dla autorów publikacji. Każda publikacja poddawana jest przynajmniej dwóm procedurom recenzyjnym.

3. Członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać żadnych informacji o pracach składanych do publikacji innym osobom niż autorom, wybranym recenzentom, uprawnionym redaktorom i przedstawicielom wydawcy.

4. Ostateczna decyzja o publikacji tekstu podejmowana jest przez redakcję czasopisma na zebraniu zatwierdzającym treść kolejnych tomów czasopisma.

5. Artykuły, które nie zostały opublikowane, nie mogą być wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego w części lub w całości bez pisemnej zgody ich autorów.

Obowiązki recenzentów

1. Celem uwag recenzyjnych jest ocena jakości artykułu pozwalająca podjąć decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu publikacji artykułu. Uwagi recenzyjne w przypadku pozytywnej oceny artykułu mają służyć poprawie jakości artykułów.

2. Recenzje powinny być obiektywne, merytoryczne i powstawać przy zachowaniu zasad poufności. Treść recenzji jest przekazywana przez recenzentów wyłącznie redakcji czasopisma.

3. Recenzenci mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia redakcji dostrzeżonego naruszenia dobrych praktyk, w tym naruszenia zasad antyplagiatowych, guest authorship, ghostwriting.

4. Recenzenci nie mają prawa wykorzystywania recenzowanych tekstów lub ich fragmentów dla własnych celów.

5. Recenzenci mają obowiązek zgłosić redakcji konflikt interesów, jeśli takowy zaistniał.

Nieetyczne zachowanie

Definicje dobrych praktyk, ghostwriting i guest authorship są zgodne z definicjami podawanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dostępnymi na stronie ministerstwa.